Qפרשת ויגשR

הדפסה הדפסה

בימינו, נדירים המפגשים המשפחתיים שמרגשים באופן מיוחד. כשהעולם הפך גלובאלי וקטן, כשהטכנולוגיה גדלה והתפתחה, ניתן בקלות לשמור על קשר בין בני משפחה גם בשני קצותיו של העולם. לפיכך, יהיה לנו קצת קשה להבין את עוצמת הרגשות שהיו אמורים להיות במפגש המרתק של יעקב עם בנו יוסף לאחר עשרים ושתיים שנה ולאחר שכבר חשב שהלך לעולמו.

יוסף, שהפך למשנה למלך מצרים, חיכה לאביו יעקב שיגיע לגבול ארץ גושן שם ישכון יחד עם בני משפחתו תחת חסותו. וכשהגיע סוף סוף רגע הפגישה לא יכל יותר יוסף לכלוא את הרגשות הטבעיים שגאו בקרבו כשפגש את אביו והוא נפל עליו ובכה.

מה היתה תגובתו של יעקב ברגעים האלו? חכמי ישראל אומרים שהיה עסוק בקיום מצוות קריאת שמע שבאמצעה אסור לפי ההלכה היהודית לעשות דבר.

הדבר מעלה שאלה קשה על התנהגותו התמוהה של יעקב: למה דווקא ברגעים המרגשים ביותר, בשיא הדראמה, בוחר לו יעקב לומר את קריאת שמע? וכי לא היה יכול לדחות אותה מעט עד לאחר הפגישה המיוחדת עם בנו האובד בארץ מצרים?! אלא, שכנראה הייתה לו סיבה מיוחדת בכך.

יעקב ראה את עצמו בחייו לא רק כאב מסור לילדיו הרבים ולנכדיו המתוקים, אלא גם כאב לאומה כולה. הוא ראה את עצמו בין מייסדי העם היהודי ומעצביו. משום כך, דווקא ברגעי השיא המיוחדים הללו בחר למלא ציווי אלוקיו ולקרא את קריאת שמע ישראל.

כשנפגשו האב והבן, עלה בדיוק עמוד השחר והנצה החמה. זו השעה בה חלה על היהודי החובה לקרוא את 'קריאת שמע'. ואז, הפגין יעקב עצמאות מוחלטת, היודעת לכבוש את כל הרגשות הטבעיות והלא מתפעלת מחששות של אי נעימויות.

- באותו הרגע, רחשה סביבתו של יעקב פעילות נרגשת. בנו יוסף רץ לעברו כששאר בניו צופים מן הצד במתרחש. גם בכירי מצרים שהצטרפו ליוסף עמדו נרגשים ממתינים לפגישה הדרמטית בין האב ובנו. ואז, בדיוק באותו הרגע, החליט יעקב למלא את חובתו הדתית והחל לקרא 'קריאת שמע' בלי להתחשב בדראמה שסביבו.

כי יעקב, אב האומה, ידע, שבמעשיו בימים ההם הוא מעצב את העם העתידי. הוא ידע שבניו וממשיכי דרכו, רואים את הנהגתו ומפנימים את תנועותיו. הוא רצה ללמד את צאצאיו שלעולם אין לוותר על ערך יהודי כלשהו בגלל לחץ חיצוני, ושבכל מקרה, מצוות היהדות והזהות היהודית יבואו לפני הכל ובכל מצב.

לכל אדם ישנם דברים חיוביים ויהודיים בהם הוא מקפיד. לא תמיד זה קל. לפעמים הצורך להספיק דברים נוספים גורם לדחות את הדברים הטובים הללו לזמן אחר. לפעמים אפילו תגובות חברתיות ולחצים סביבתיים יכולים להשפיע על קיומם. זה בדיוק מה שרצה יעקב ללמד את בניו ואת העם היהודי כולו, שהערכים היהודיים והדברים החיוביים שלנו יבואו לפני הכל ובכל מצב נתון.

שתף |

כתיבת תגובה