Qפרשת ראהR

הדפסה הדפסה

פרשת השבוע פותחת בהודעתו של אלוקים "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". אלוקים מודיע לעם היהודי, ובעצם לאנושות כולה, שהוא נותן לפניהם היום את הטוב ואת הרע.
מדוע בכלל הביא אלוקים לעולם את הרע? מה היה אכפת לו אם היה בעולם את הטוב בלבד? לו לא היה רוע בעולם היה העולם צועד תמיד בדרך הטובה והישרה. הבריאה כולה הייתה עסוקה בהתקדמות וצעידה קדימה ובסיוע ועזרה זה לזה. היה עולם טוב יותר, ורוד ומאושר. היו נמנעים מן האדם הרבה התלבטויות וקשיים והשחיתות והטרור היו נעדרים מן העולם. לשם מה אפוא, ברא אלוקים 'חיה' שכזאת? למה היה צריך ליצור בעולם כוח נגדי לטוב ולקדושה, כוח שילחם עם הטוב ויקשה על קיומו?
אלא, שלרוע יש תפקיד חשוב שלשמו הגיע אל העולם בדיוק כמו שלכל דבר אחר בעולם יש את התכלית והמטרה שלשמה נברא. הרע בא אל העולם כדי ליצור את אחד ממעלותיו הגדולים של האדם – את הבחירה. לו היה קיים בעולם רק טוב ולא היו לאדם שום נטיות ואפשריות לעשות רע – הוא לא היה בוחר בטוב בבחירתו החופשית אלא היה נאלץ לעשותו בהעדר ברירה אחרת. כדי שתוכל להיות בחירה יש צורך בשתי דרכים – בטוב וברע, אז דווקא יכול האדם לבחור את דרכו בבחירתו החופשית.
מה היה חשוב כל כך לאלוקים ליצור בחירה? מה הפריע לו שהאדם ימלא את רצונו בצורה טבעית ובהעדר בחירה וברירה אחרת?
סיבות רבות יש בדבר. אחת מהן היא ש'הנאתו' של אלוקים היא שמי שימלא את שאיפותיו ורצונותיו בעולם יהיו בני האדם שיש ביכולתם לבחור גם אחרת – בדיוק כמו בן-אדם מן השורה שנהנה מנתינה שלא מוכרחת המשדרת אמינות ואמיתיות. אילו לא הייתה לאדם אלא דרך אחת – הוא היה עושה אותה בצורה טבעית, מתוכנתת מראש. הוא העדיף בני אדם שיבחנו ויכירו את הדרך הנכונה ויבחרו בה בזכות יכולת הבחירה – אפילו אם זה במחיר של מתן אפשרות למשיכה אחרי הרוע.
סיבה נוספת וחשובה במיוחד היא כדי שיוכל להיות שכר ועונש, שהאדם יוכל לקבל שכר על עמלו בעולם ועונש על פשעיו – עיקרון המבוסס אך ורק על עיקרון הבחירה. אם אין לאדם בחירה – אין הגיון לתת לו שכר או להעניש אותו. בעלי חיים אינם מקבלים שכר על מעשים 'טובים' ואינם נענשים על מעשים 'רעים', כי אין הם בוחרים במעשיהם. הם מתנהגים בצורה שבה נבראו ותוכננו. רק האדם שיש לו את יכולת הבחירה ומשום כך מעשיו הטובים נזקפים לזכותו ומעשיו הרעים נרשמים על שמו – זכאי לשכר על מעשיו הטובים ולעונש על מעשיו הרעים.
האדם צריך להכיר בסיבה שלשמה נתנה לו יכולת הבחירה. הוא צריך להפנים שמטרת הבחירה אינה שיעשה ככל העולה על רוחו אלא אך ורק בכדי שיעשה את הטוב בחירתו החופשית.

שתף |

כתיבת תגובה