Qפרשת דבריםR

הדפסה הדפסה

מעט יותר מחודש ימים קודם פטירתו החל משה לדבר אל העם את אשר על ליבו ואת שברצונו להשלים טרם מותו. חומש דברים הוא בעצם חלק עיקרי מנאומו האחרון שכלל גם תרגום של התורה לשבעים שפות.

הימים שלפני פטירתו של אדם בכלל ושל מנהיג אומה בפרט, הוא הזמן המתאים לסגירת מעגלים והזמן הנכון להורות את הדרך במאורעות העתיד. הדברים נכונים שבעתיים במנהיג כמשה שהיה מנהיגה הראשון של העם היהודי והיה עליו עוד להשלים את דרך התהוותו של העם החדש ואת נתינת התורה כולה וגם להדריכם אודות כיבוש הארץ והחיים בתוכה.

מה, אם כן, היה חשוב לו כל כך לתרגם בדיוק אז את התורה לשבעים לשונות? וכי לא היו לו דברים חשובים יותר לעשות בזמן המועט שעוד נותר לו טרם מותו?

מפעל חייו המרכזי של משה היה תורת העם היהודי וערכיה. הוא היה זה שקיבל אותה מאלוקים והוא היה זה שהעביר אותה אל העם ולימד אותם את פרטיה ודקדוקיה. כעת, לפני מותו, הוא רוצה להשלים את מפעל חייו וליצור המשכיות ונצחיות לתורה שמסר.

לכל מדינה מתוקנת בעולם יש חוקים. כדי ליצור חיים אנושיים צריך האזרח לספר חוקים לפיהם עליו להתנהג. חוקים אלו הינם חוקים הנוצרים מן החיים. הם ברובם חוקים של הפקת לקחים ממקרי העבר. אחרי אירועים מסוימים נלמדים הדברים ומופקים לקחים שהופכים לחוקים. משום כך הם אף יכולים להיות שונים במדינה זו ממדינה אחרת. – הכול תלוי בניתוחם של מפיקי הלקחים ובמאורעות הקורים במדינה הזו. אך לא כך הם חוקי התורה. חוקי התורה הם חוקים שלא נוצרו מן החיים. הם חוקים וערכים שנוצרו על ידי אלוקים יוצר החיים. לכן הם גם לא משתנים ממדינה למדינה.

התורה שזורה בסיפורי מצרים והמדבר ובחלומות הארץ המובטחת. משה, טרם מותו, חשש שתכנס מחשבה לראשם של אנשי העם שהתורה שלימד וחינך כוחה הוא דווקא במקומות בו היו ועליהם דברו. אך יש מקומות שעליהם לא חלים חוקיה של התורה – בדיוק כשם שחוקי מדינה לא חלים בכל מקום. משום כך הקדיש משה זמן רב מימי חייו האחרונים לתרגם את התורה לשבעים שפות. הייתה לו בזה מטרה. הוא רצה להראות לעם שהתורה וערכיה תקפים בכל מקום ובכל שפה.

לא רק בתורה יש חוקים. לכל מדינה מתוקנת בעולם יש ספר חוקים והוראות כיצד על האזרח להתנהג כדי ליצור חיים אנושיים תקינים, אך יש הבדלים מהותיים רבים בין חוקי התורה לחוקי מדינה. אחד מהם הוא שחוקי מדינה הם חוקים הנוצרים מן החיים והם ברובם חוקים של הפקת לקחים ממקרי העבר. אחרי אירועים מסוימים נלמדים הדברים ומופקים לקחים שהופכים לחוקים. משום כך הם אף יכולים להיות שונים במדינה זו ממדינה אחרת. – הכול תלוי בניתוחם של מפיקי הלקחים ובמאורעות הקורים במדינה הזו. אך לא כך הם חוקי התורה. חוקי התורה הם חוקים שלא נוצרו מן החיים. הם חוקים וערכים שנוצרו על ידי אלוקים יוצר החיים ולכן הם גם לא משתנים ממדינה למדינה.

משום כך תרגם להם משה את התורה לשבעים לשונות לפני מותו. הוא חשש שתכנס מחשבה לראשם של אנשי העם שהתורה שלימד כוחה דווקא במדבר או בארץ ישראל שלאחר הכיבוש בהם אין עמים ותרבויות שונים. אך בהיותם שרויים, דורות לאחר מכן, בגלות בין העמים, בהיותם מוקפים בתרבויות שונות, עליהם להתנהג כמו הסובבים אותם ואין תוקף לחוקי התורה. לכן הקדיש משה זמן רב מימי חייו האחרונים לתרגם את התורה לשבעים שפות כדי להבהיר ולהראות לעם שהתורה וערכיה תקפים בכל מקום ומצב ובכל שפה.

שתף |

כתיבת תגובה