Qפרשת ראהR

הדפסה הדפסה

משהו מיוחד יש במצוותיו של אלוקים. הן לא רק הוראות כיצד על האדם לנהוג עם עצמו אלא גם כיצד להתנהג עם סביבתו ורכושו. מדוע זה אכן כך? למה אלוקים 'נכנס' לחיינו בכל התחומים והפרטים? מסתבר שזה כדאי.
מהדוגמאות הבולטות לכך הן מצוות המעשר. אלו מצוות המורות לאדם להפריש עשירית מן היבול שגדל בשדהו. מה יעשה עם המעשר הזה? לאן צריכה להגיע כמות גדולה זו? תלוי מתי.
בשנים מסוימות הפרשתו של האדם נקראת 'מעשר שני' ובשנים האחרות היא נקראת 'מעשר עני'. 'מעשר שני' הוא עשירית מן היבול שבעל השדה מחויב להוליכה לירושלים, ושם, בין חומות העיר, עליו לאוכלה עם משפחתו. 'מעשר עני' הוא עשירית המופרשת לצורך חלוקה לעניים ונזקקים.
מהי מטרתן של מצוות אלו?
אחת האהבות החזקות הקיימות בליבו של האדם היא אהבת הממון. האדם חש בטוב בחברת הכסף שרכש בשתי ידיו והוא ישמור עליו ועל ערכו מכל משמר – מה שמפתח בליבו מנגנוני הגנה והקשחה מפני לב פתוח. הוא גם דוחק לפינה רחוקה בתוך הלב את צורכי הזולת והחברה כדי שלא יכריחו אותו להיפרד, ולו ממעט, מן הממון שברשותו. זוהי אהבה רעה הגורמת לאדם גם לסובב את חייו סביב הכסף והעושר.
את התופעה הזו רוצה אלוקים למגר על ידי צמד המצוות הללו. הוא רוצה לשחרר את האדם מן הרדיפה אחר הממון ולחנכו לגדול עם יד פתוחה למטרות בהן נזקקים לכספו. השיטה שלו מונעת מן האפקט הפסיכולוגי שמעשיו של האדם משפיעים על מחשבותיו, על השקפת עולמו ועל אופיו. גם מעשים אלו ייצרו בסוף מהפך בליבו של האדם.
הציווי הראשון הוא מעשר שני, כשהאדם מעלה לירושלים עשירית מן היבול ואוכל אותו שם עם משפחתו. מצווה זו לא פוגעת אמנם ברכושו של האדם, היא לא מוציאה ממנו דבר, אך היא כן מגבילה אותו ודי בהגבלה זו הכופה על בעל היבול לנהוג לפי כללים מסוימים כדי לזעזע את תחושת הבעלות המוחלטת שחש כלפי רכושו. מישהו אחר החליט פה מה עליו לעשות עם רכושו והיכן לאוכלו. ביצוע מצווה זו פעם אחר פעם משנה את גישתו של האדם לרכוש. הוא משתחרר מעט מן התלות הבלעדית ברכושו.
השלב השני בשחרור האדם הוא מעשר עני. כאן הוא לא רק מוגבל כיצד לנהוג עם רכושו, אלא גם מפסיד חלק ניכר ממנו. עליו להפריש עשירית מן היבול ולתת אותו לאביונים. זהו כבר שלב המחנך את האדם לפתוח את ליבו ומשחררו מהרדיפה הבלתי פוסקת אחר צבירת הממון.
זוהי בעצם אחת הסיבות לכל מצוותיו של אלוקים – לשפר ולעדן את בני האדם. הן נועדו לתקן קלקולים ותסביכים נפשיים טבעיים המיוצרים על ידי האדם ולהביא את האנושות אל המיטב. משום כך הן אכן נוגעות לכל התחומים בחיינו שם ניתן לשפר את איכות תפקודינו ולהפיק מאיתנו יותר.

שתף |

כתיבת תגובה